Neurologopedia, jest jedną ze specjalności szerszej dziedziny, jaką stanowi logopedia. Neurologopedia, dotyczy i zajmuje się, badaniami takich schorzeń i chorób, jak afazja, alalia, porażenie mózgowe czy dyzartria. Połączenie w jednej nazwie, dwóch członów słów, jakimi są neuro oraz logopedia, stwarza nam możliwość przypuszczenia, że dziedzina ta, analizuje relacje i związki, jakie zachodzą, pomiędzy ludzkim układem nerwowym, a kształtowaniem się właściwości mowy, przez okres całego, naszego życia i dalszego rozwoju egzystencjalnego jednostki ludzkiej. 

AFAZJA. JEDNA Z CHORÓB NEUROLOGOPEDYCZNYCH. 

Afazja, jest zaburzeniem funkcji językowych, jakie mogą powstać, w efekcie uszkodzeń mózgu. Z języka greckiego, słowo afazja, oznacza “niemotę”. Oznacza to, że nasze dziecko, nie posiada zdolności mówienia, przy towarzyszącej tej czynności, aktywności zmysłu słuchu. Afazja, nie jest zwykle, zbyt trudna do zdiagnozowania i może tego dokonać, nawet lekarz pediatra, do którego chodzimy z wizytą, gdy naszemu dziecku dokucza, grypa lub katar. Jednak sama diagnoza, nie stanowi o trudnościach choroby, która w tym przypadku, spowodowana jest organicznymi uszkodzeniami struktur mózgowych. Struktury te, są związane albo z mową albo ze słuchem. Same uszkodzenia, jakie towarzyszą afazji, dotyczą, doznanych przez dziecko wylewów krwi, które mogły wpłynąć na funkcje ośrodka mowy, znajdującego się w mózgu. Dotyczą także doznanych przez malucha, mechanicznych urazów głowy lub ciężkich zaburzeń psychicznych, związanych na przykład, ze schizofrenią.  Afazja, zwykle jest następstwem jednego ze wspomnianych uszkodzeń, rzadko kiedy towarzyszą jej, wszystkie trzy, wymienione wyżej, przyczyny. 

ALALIA. ZABURZENIE MOWY, NIE OBEJMUJĄCE SŁUCHU. 

neurologopedia

Alalia, to rodzaj zaburzeniem mowy, które występuje w efekcie, uszkodzeń struktur korowych mózgu. Kora mózgowa u kręgowców, w tym i u ludzi, składa się z ciał komórek nerwowych i pokrywa swoją strukturą, obydwie półkule kresomózgowia. Jest także ważnym elementem, tzw. istoty szarej, naszego układu nerwowego. Z alalią, nie jest powiązane zaburzenie zmysłu słuchu, jak to ma miejsce w przypadku, gdy nasze dziecko cierpi, z powodu następstw, towarzyszących zwykle afazji. Alalia, objawia się najczęściej, jeszcze przed osiągnięciem przez dziecko wieku, w którym może ono swobodnie, zacząć wykorzystywać funkcje mowy. Dlatego, gdy zachowanie malucha, zaczyna wzbudzać nasz niepokój, nie należy tego ignorować i odkładać wizyty u lekarza pediatry, na potem. Wczesna diagnoza, może sprawić, że zalecane środki zapobiegawcze, terapia i ćwiczenia, szybko osiągną, zamierzone cele i owocne efekty. 

LOGOPEDIA ORAZ JEJ GŁÓWNE ZADANIA I FUNKCJE. 

Logopedia, w swoim, najbardziej ogólnym zakresie, zajmuje się zadaniami, związanymi z pracą nad tym, by posiadane przez każdego z nas, funkcje mowy, mogły osiągnąć, właściwy sobie poziom. Na etapie wzrostu ludzkiego ciała i organizmu, funkcje te, głównie się rozwijają, by w momencie osiągnięcia przez człowieka, pełnej dojrzałości organicznej i rozwojowej, mogły ulegać doskonaleniu oraz kształtowaniu, w innym już wymiarze. Do ważnych zadań, tej dziedziny wiedzy medycznej, należy także praca nad tym, by zdiagnozowane wady i zaburzenia mowy, mogły być poddane sprawdzonym, zabiegom terapeutycznym, które mają na celu, zniwelowanie skutków chorób neurologopedycznych i ich niekiedy bardzo przykrych, następstw. Dzieci, które ich bezpośrednio doświadczają, doskonale wiedzą o tym, jak się te skutki objawiają. Chorując z powodu afazji czy alalii, każdego dnia, nasze maluchy, muszą mierzyć się, nie tylko z samą chorobą, ale także narażone są na ocenę rówieśników i otoczenia, które nie zawsze jest dla nich wyrozumiałe i miłe.